تبلیغات
کد انواع گوشی - کد گوشیCDMA
کد انواع گوشی
کد هر چی گوشی بخوای اینجاست

CDMA Service Codes:

جîنهëü Cهًâèٌیûé ًهوèى

Audiovox 107 45680*47*869#1

Audiovox 120 #86904**89397#

Audiovox 130,100,8300,8600 ##20022002"END"1

AUDIVOX 7900 MENU#دبرـجخ*1 10رإت

Audiovox 4000,9500 289F#1

CyberBell 100 ##1475369908##"save"

Ericsson 923885"Menu"

EVRC #763*FF

GTRAN GCP-2000 01#737

Hunday-110 #86904**89397#

Hunday-600 ##20022002"END"1 êîن 100499

LG-300 "Menu" 9

LG-330 "Menu" 40

LG CX300V "Menu" 0

LG-800 "Menu" 0

LG 111 "Menu" -> 3 -> 0

for Nokia *3001#12345#

Huawei (CDMA)

MASTER SECURITY CODE

309296, 3092, 9296

Pantech HX-550C (CDMA)

Full reset (phone code reset) ##03*934#9367*192#397#7412569746 PWR,

after reset - ##27732726 PWR and select "with uim"

âêë‏÷هیèه Net Monitor â êًَهٍهëه 510 ##27732726 pwr

Programming:

Samsung

All type of phones (old models):

NAM programming: 47*869#08#9

Test mode: *759#813580 or 5809540*45680

Exit test mode - 02

A-Key: menu + 0, code 25##

Samsung A400 and A460:

1. Enter ## and OTKSL

2. Press 1 for Basic at MENU (1 of Phone # when using the MSL)

3. Enter 10 digit MIN and press OK

4. At 1.Basic Menu press the END key

5. Handset will power cycle

Samsung A500:

1. Enter ## and the 6 digit OTKSL

2. SERVICE MENU will appear and 1.Basic will be highlighted

3. Press OK

4. Device will display NAM CDMA/ Phone Number

5. Enter 10 digit MIN

6. Press OK (3 times)

7. Display will return to Service Menu. Press END.

8. Programming is complete

Samsung N240 and N400 programming:

1. Enter ## and type in the 6 digit OTKSL

2. The display will show SVC MENU and 1. Phone Number

3. Press OK

4. Enter the 10 digit MIN and press OK

5. The display will show NAM with Home SID on the second line

(Note: SID is no longer used)

6. Press OK

7. The display will return to the SVC MENU

8. Press END to complete the programming

Samsung Uproar programming:

1. Press MENU key

2. Enter 9 2 0

3. Enter the OTKSL

4. At SVC Menu screen press OK

5. Enter MIN and press OK 4 times

6. Enter SID (4654) and press OK

7. Press END key

8. Programming is complete

Samsung N300 programming:

1. Press ## followed by the OTKSL

2. SVC menu will be displayed

3. Press 1 for Phone #

4. Enter the 10 digit MIN and press OK

5. MIN that was entered will be displayed press OK

6. SVC Menu will display press 3 for NAM

7. Enter the 4 digit Home SID press OK

8. Press END and handset will power cycle

Samsung i300 programming:

1. Tap on the Phone Icon with stylus

2. Press #907*9#0 ENTER LOCK should appear on screen

3. ENTER OTKSL

4. SVC MENU will appear press 1

5. Enter 10 digit MIN and then press SAVE

6. Press SAVE again

7. Press 3 and then press SAVE 6 times

8. Enter the HOME SID and press SAVE once

9. Press END key twice

Samsung 3500 8500 6100 N200 programming:

1. Press MENU

2. Press 6 0 (3500) 8 2 0 (8500/6100/N200)

3. Enter OTKSL

4. Press 1 at SVC MENU Screen

5. Enter MIN and press OK

6. Press OK 4 times

7. Enter SID (4654) and press OK

8. Press END key

9. Programming is complete

Qualcomm programming:

QCP-800 programming: menu + 3 + 0.

SPC: "000000" or may be other SPC typed by user.

QCP-820/1920/2035: type "111111" and press Jog Dial.

Choose "Programming" and enter SPC: "000000"

or may be other SPC typed by user.

QCP 1960 and 2760

1. Press softkey under the work MENU

2. Press 8 0

3. Enter the OTKSL

4. Press softkey for OK

5. Enter MIN and press softkey for OK

6. No SID is require for this handset

7. Press softkey for EXIT

8. Programming is complete

LG:

LG C-300 programming:

menu + 9 and enter SPC: "000000" or may be other SPC typed by user

A-Key: press STO for some time while you can see special code enter zone.

Type 2539** and enter A-key

LG C-330W programming:

menu + 4 + 0 and enter SPC: "000000"

or may be other SPC typed by user.

A-Key: type 2539** and enter A-key

LG C-800W /500 programming:

menu + 0 and enter SPC: "000000" or may be other SPC typed by user.

A-Key: type 2539** and enter A-key

LG C-510 programming:

menu + 3 + 0 and enter SPC: "000000"

or may be other SPC typed by user.

A-Key: type 2539** and enter A-key

LG 1010 LG 4NE1 TP2200 TP2100 Touchpoint SB/DB TP 1100 TP5200

1. Press ##

2. Enter the OTKSL

3. Scroll to SAVE and press OK

4. Scroll to MIN and press OK

5. Enter 10 digit MIN scroll to SAVE and press OK

6. Scroll to SID and press OK

(Skip on 4NE1 go to RESET PHONE and press OK to complete)

7. Enter SID (4654) and scroll to SAVE and press OK

8. Programming is complete

LG 5350 programming:

1. Enter ## and enter the OTKSL and press the left soft key under the word "Save"

2. At the Service Program display select Mobile Phone #

and press the OK in the center of the 4 way navigation key

3. Enter the 10 digit MIN and press OK

4. Scroll down to 4. Advanced and press OK

5. Scroll to NMSI and press OK

6. Enter the MSID and press OK

7. Scroll down to 9. Amps Phone # and press OK

8. Enter the MSID and press OK

9. Press the END key

TP 2100 programming:

1. Press ##

2. Enter OTKSL

3. Scroll to SAVE and press Roller Ball in for OK (ESN will display)

4. Select NEXT (by pressing in the roller ball)

5. Scroll to EDIT and press in the roller ball

6. Enter MIN

7. Scroll to SAVE and press roller ball in

8. Select NEXT at the next 3 screens and then EXIT

9. Programming is complete

TP3000 programming:

1. Press ##

2. Enter OTKSL

3. Scroll to SAVE and press OK

4. Open flip

5. Use Stylus to enter the 10 digit MIN

6. Press OK (No SID entry is requ red)

7. Programming is complete

TP 5250 programming:

1. Press ##

2. Enter the OTKSL

3. Scroll to SAVE and press OK

4. The phone display will read SVC Program

5. Scroll to MOBILE PHONE # and press OK

6. Phone display will read Mobile Phone Number

7. Enter the 10 digit MIN and press OK

8. Scroll to Home SID and press OK

9. Enter the 4 digit SID (4654) and press OK

10. Reset Phone will be highlighted. Press OK

11. Phone will reset

12. Programming is complete

LG V111(DM110) programming:

[menu]30.

After ask lockcode, enter: 843691.

Ericsson programming:

Shot NAM 987 + menu

Long NAM 923885 + menu and enter SPC: "000000"

or may be other SPC typed by user.

CDMA mode 904093 + menu

Analog mode 904095 + menu DM mode 904959 + menu

Hyundai:

HGC-120E / -130E programming:

#86904**89397#

HGC-600E programming:

##20022002, END and enter SPC: "000000"

or may be other SPC typed by user.

Sony:

CM-M1300/3300/Z200 programming:

type "111111" and press Jog Dial.

Choose "Programming" and enter SPC: "000000"

or may be other SPC typed by user.

Sony CM-M1300:

1. Power phone on

2. Enter six "1s" ( 111111 )

3. Press the jog dial in

4. Press the jog dial in again to select programming

5. Enter six "0s" for the service security code

6. Phone displays the ESN

7. Press the jog dial in for OK

8. Enter your ten digit cellular telephone number

9. Press the jog dial in for OK

10. Enter your cellular carrier's system ID (SID) without the zeros

(Example: if your carrier's system ID is 00035, enter just 35)

11. Press the jog dial in for OK

12. Enter a name for NAM 1 or just press the jog dial in for OK

13. Phone displays Basic NAM 1 Programming is complete

14. Press the jog dial in

15. Press the jog dial in again for EXIT

16. Phone powers itself off

17. Press the power button to power the phone back on

18. Basic programming is complete

Motorola:

StarTAC 7760/7860 programming:

Service menu: FCN+0+000000+000000+RCL

Test mode: FCN 00**83786633 STO

V60c programming:

Service menu: 74663 # [Menu] [Menu] (programming code)

Test mode: [Menu] 073887 * (security code = 000000)

Motorola Tarpon (120x) programming:

1. Press 74663 (spells PHONE)

1. Press # MENU MENU quickly

2. Enter OTKSL

3. The work MIN will be highlighted

4. Select the word CHANGE by selecting the top right button

5. Select DELETE. Press and hold the button until clear

6. Have the customer enter the 10 digit MIN number

7. Select OK with the top right button.

The "User Activation" screen will appear

8. Scroll to highlight the CDMA Sys ID

9. Select CHANGE by selecting the top right button

10. Enter SID

11. Select OK by selecting the top right button

12. Select DONE with the top left button

13. Press the END key

14. Press # MENU MENU quickly

15. Enter OTKSL

16. The work MIN will be highlighted

17. Select the word CHANGE by selecting the top right button

18. Select DELETE. Press and hold the button until clear

19. Have the customer enter the 10 digit MIN number

20. Select OK with the top right button.

The "User Activation" screen will appear

21. Scroll to highlight the CDMA Sys ID

22. Select CHANGE by selecting the top right button

23. Enter SID

24. Select OK by selecting the top right button

25. Select DONE with the top left button

26. Press the END key

Motorola Phones (ALL):

1. Enter 74663 # FCN FCN

2. Enter OTKSL

3. Enter MIN and press STO

4. Enter SID (4654) and press STO

5. Press STO again - programming is complete

Note: on the Tarpon (120C) you will need to press the MENU key instead of FCN.

Nokia:

5185/6185 programming: *3001#12345#

Software version: *#837# or *#VER# or *#9999#

Serial / ESN: *#92772689# or *#WARRANTY#

Phone reset: *#75681# or *#75682#

Nokia 6185-5170:

1. Press *#639#

2. Enter OTKSL and press OK

3. Enter the MIN and select OK

4. Enter the SID and select OK

5. Programming is complete

Nokia 3585:

1. Enter ## followed by the OTKSL

2. Number (MDN) is highlighted. Press the upper left-hand soft key to select

3. Mobile Number will display. Enter the 10 digit MIN

4. Press OK

5. IMSI will appear. Press and hold the Clear key until the display is empty.

6. Enter 31000 plus the MSID (15 digits total)

7. Press the upper left hand soft key and select OK

8. It will take you back to the SVC Programming.

Press the upper right hand soft key to select EXIT

9. Press END.

10. Phone will power cycle and programming is complete.

SK Teletech:

SK-IM 1000/1400/2000/2200/2400 programming: #7583538324#626#

Getrun 2000:

System NAM programming mode: 0 + 1 + # + 7 + 3 + 7 + SECURITY CODE (000000)

Debug menu: 0 + 1 + # + 3 + 2 + 4 + SECURITY CODE (000000)

Debug screen of field test mode: 0 + 1 + # + 7 + 2 + 7

Test mode: 0 + 1 + # + 7 + 6 + 4 + SECURITY CODE (000000)

System test mode: 0 + 1 + # + 7 + 6 + 8 + SECURITY CODE (000000)

NEOPOINT:

Neopoint 1000:

1. Press M to display Main Menu

2. Scroll to PREFERENCES

3. Press softkey under SELECT

4. Enter 040793

5. Scroll to PROGRAMMING

6. Press softkey under SELECT

7. Enter OTKSL

8. Press softkey under DONE

9. Scroll to PHONE NUMBER

10. Enter 10 digit MIN

11. Scroll to HOME SID

12. Enter SID (4654)

13. Press softkey under SAVE to exit

14. Programming is complete

NEOPOINT 1600

1. Power the phone on

2. Press the "Menu" key

3. Scroll to "Preferences" - press "Select"

4. Key in the "Field Service Code" (the phone will not prompt you for the code)

at the "preferences" screen to access the "Service" menu (Default code is "000000")

5. Scroll to "Programming" - press "Select"

- the phone will ask for the "Subsidy Lock Code"

6. Enter the "Subsidy Lock Code(654321)" to access the "NAM" menu

7. Select the NAM to be programmed (NAM 1 or NAM 2)

8. Program the NAM - Phone number and CDMA Home SID

9. After programming has been completed press "Save" - the phone will reset

Audiovox:

Audiovox 9100:

1. Press ##

2. Enter the OTKSL

3. Display will read Service/Menu 1 Basic…press OK

4. Next screen will read Service Mode/Home SID…press OK

5. Next screen will read Service Mode/Home SID…press OK

6. Device will display Service Menu 1. Basic #

7. Press END button to complete programming

Handspring TREO:

1. Open the flip and press the PHONEBOOK button one time to display the dial pad

2. Enter ## and the OTKSL using the numbers on the Dial Pad

3. Press the handset button shown in the diagram above

4. At the Activations screen enter the MIN

in the phone number field using the numbers on the device keyboard

5. Put a check in the Enabl Number Portability box and type the MSID in the MSIN field

6. Press OK

7. The device will display the network search pop-up and return to the Phonebook display

Hitachi P300:

1. Enter ## and the 6 digit OTKSL

2. Press the Options soft key and then scroll to Save Phone #.

Press the OK soft key.

3. At the NAM display scroll to EDIT and press the OK soft key

4. Display will read NAM and MDN will be highlighted. Press the OK soft key.

5. At the MDN display enter the 10 digit MIN and press the SAVE soft key.

6. At the Save prompt press the OK soft key.

The next display will show several options that should not edited.

7. Press the EXIT soft key and the device will power cycle.

8. Programming is complete.

Kyosera:

Kyocera 2345 1135

1. Press 111111 (#1 key 6 times)

2. Option will be highlighted

3. Press OK

4. Scroll down to Programming

5. The service programming dialog will appear Enter Security Code.

6. Enter the 6 digit OTSKL (code will show as asterisks on screen)

7. Service Options will appear

8. Scroll down to the BASIC NAM1 Info

9. Press OK

10. Select the Phone Number by pressing the OK key

11. Using the keypad enter the 10 digit MIN

12. Press OK

13. Press END to complete the programming

Kyocera 6035:

1. Press 1 six times (111111) and select OPTIONS

2. Select PROGRAMMING

3. Open flip

4. Tap the OTKSL on keypad on the screen. Tap OK

5. Tap on the PHONE NUMBER field. Enter MIN.

6. Leave A-KEY blank

7. Enter HOME SID (4654)

8. Tap SAVE & EXIT

9. Tap YES

10. Phone will be in OFF MODE Close flip.

Kyocera 3035:

1. Press 111111 (the #1 key six times)

2. Options will be highlighted

3. Press in the navigation key

(Navigation key is the button located between the TALK & END key)

4. Scroll to PROGRAMMING using the Navigation key

5. Select PROGRAMMING by pressing in the Navigation key

6. Enter the six digit OTKSL and press in the navigation key

7. SERVICE OPTIONS will appear

8. Scroll down to the Basic NAM1 info

9. Press in the navigation key

10. Clear any numbers that may appear using the "clear" key

(arrow key located directly below the navigation key)

11. Select the PHONE NUMBER by pressing in the navigation key

12. Enter the 10 digit MIN select OK by pressing in the navigation key

13. Press END. Programming is complete.

Kyocera 2255:

1. Press the 1 key six times (111111) "Option will be highlighted

2. Press OK

3. Scroll down to "Programming" and press "OK"

4. Enter OTKSL and press the navigation key

5. "Service Options" will appear scroll down to the "Basic NAM1 Info"

6. Press OK

7. Select Phone Number by pressing OK

8. Enter MIN and press OK again

9. Scroll to Home SID and press OK

10. Enter SID (4654) and press OK

11. Press END. Programming is complete.

QCP 2035:

1. Press 1 six times (111111)

2. Press u key to select OPTIONS

3. Highlight PROGRAMMING and press u key

4. Enter OTKSL

5. ESN will appear press left arrow key to select OK

6. Enter MIN and press ç key

7. Press ç key again to exit - Programming is complete

Sanyo:

Sanyo 4000 4500 4700 5000 6000:

1. Press ##

2. Enter the OTKSL

3. Scroll to SAVE and press OK

4. ESN will be displayed - press OK

5. Enter 10 digit MIN and press OK

6. Enter SID (4654) and press OK

7. Press OK twice

8. Programming is complete

Sanyo 5150 5300 and 6400:

1. Enter ## followed by the OTKSL

2. Press MENU SAVE PHONE #

3. Press Ok

4. SVC Programming ill be displayed.

Scroll and highlight Mobile Number. Press OK

5. Press OK again

6. ESN will be displayed. Press OK

7. Mobile Number will be displayed enter the 10 digit MIN press OK

8. Press OK 4 times

9. Phone will power cycle

10. Programming is complete

Sanyo 6000:

1. Press ##

2. Enter OTKSL

3. Press MENU Key and scroll to SAVE PHONE # and press OK

4. ESN will be displayed press OK

5. Enter MIN and press OK

6. Enter SID and press OK

7. Press OK twice more

8. Programming is complete

Sanyo 4900:

1. Enter ## followed by the 6 digit OTKSL

2. Press the MENU/OK key and scroll and highlight SAVE PHONE #

3. Press MENU/OK

4. Scroll and highlight MOBILE NUMBER press OK

5. At the ESN display press OK

6. In the MOBILE NUMBER screen enter your MIN and press OK 4 times

7. At the service program menu scroll to exit and press the MENU/OK key.

8. Programming is complete

Sanyo 6200:

1. Enter ##

2. Enter OTKSL

3. Press the MENU key and scroll to highlight SAVE PHONE #

4. Press OK

5. Scroll and highlight MOBILE NUMBER

6. Press OK twice

7. Scroll and highlight EXIT

8. Press OK

9. Phone will power cycle

10. Programming is complete

Toshiba 2032P:

1. Slide the Radio Standby Switch on the left side of the device to the upper side (ON)

to activate the phone function.

This is the switch with the phone icon over it

2. After power up is completed use the stylus to tap on the ADMIN pull up menu at the

bottom of the screen and select ACTIVATION WIZARD.

If your device has not yet been activated the ACTIVATION WIZARD will

automatically start when you turn on the radio in your device.

3. Tap NEXT 3 times.

If the device has been previously activated it will require only 2 presses.

4. On the fourth screen enter the 6 digit OTKSL using keyboard

5. Enter the MIN in both entery fields then tap NEXT

6. Wait for the device to initialize and display "ready to connect"

7. To initiate IOTA tap the word ADMIN at the bottom of the display

and then Data Provisioning

8. Programming is complete

Synertek:

Code for NAM Programming Mode : Synertek S-200

NAM Set : [MENU] [0] [SPC CODE]

Test Vibro/Rx/Tx/ [#] [#] [5] [5] [5] [5] [SAVE]

Debug Screen: [#] [#] [3] [3] [SAVE]

Debug Screen: [#] [#] [5] [2] [3] [SAVE]

Unknou Code !!!: [#] [#] [3] [2] [5] [SAVE]

Rf Test: [#] [# ][#] [#] [SAVE]

Curitel:

Code for NAM Programming Mode : Hyundai hx510b/h100/h150(Curitel)

NAM Set: [#] [#] [2] [0] [0] [2] [2] [0] [0] [2] [PWR] [1] [SPC CODE]

Field Teste :[#] [#] [2] [0] [0] [2] [2] [0] [0] [2] [PWR] [1] [MASTER CODE]

Enter A-KEY: [2] [5] [3] [9] [*] [*]

Debug Menu: [#] [#] [2] [7] [7] [3] [2] [7] [2] [6][PWR]

SAR Test: [#] [#] [2] [7] [7] [5] [2] [3] [4] [5] [PWR]

Baud rate: [#] [#] [3] [6] [*] [*] [PWR]

DM mode Enable: [*] [*] [1] [0] [0] [4] [PWR]

DS mode Enable: [*] [*] [1] [0] [0] [5] [PWR]

Test Bell/Led/Voice/Dot:[#] [#] [1] [1] [2] [2] [PWR]

RF mode: [#] [#] [2] [2] [4] [0] [PWR]

RAS RAM: [#] [#] [2] [7] [7] [4] [PWR]

CMUX 1: [*] [*] [0] [4] [8] [1] [PWR]

CMUX 2: [*] [*] [0] [4] [8] [2] [PWR]

RX mode FAX: [*] [*] [0] [4] [9] [2] [PWR]

RX mode DATA: [*] [*] [0] [4] [9] [1] [PWR]

RX mode RESET: [*] [*] [0] [4] [9] [0] [PWR]

*******

Here is a list of various codes to try out. Some may require an

MSL to be able to make full use of the functionality.

##2769737 [##BROWSER] MiniBrowser Settings (2G)

##8626337 [##VOCODER] Set Vocoder

##3282 f0 [##DATA] Setup Menu for Vision handsets

##8463 [##TIME] Airtime Menu

##040793 Debug Menu

##786 [##RUN] Technical Information

be careful with this one, you can reset the handset)

##932 [##WEB] IP Address information (2G)

##889 [##TTY] TTY On or TTY Off

##4357 [##HELP] Help

 نوشته شده در تاریخ شنبه بیست و چهارم بهمنماه سال 1388 توسط معین زارع | نظرات()
http://viagrawwithoutdoctor.com/
سه شنبه هشتم مردادماه سال 1398 11:38 ب.ظ

Kudos. I enjoy it.
how safe are canadian online pharmacies canadian online pharmacy canadian online pharmacies online pharmacies of canada canada pharmacies account legitimate canadian mail order pharmacies canada online pharmacy prescriptions from canada without canada medication pharmacy pharmacy canada plus
http://joitbetre.strikingly.com/
دوشنبه سوم تیرماه سال 1398 08:14 ق.ظ

With thanks! Helpful stuff!
precios de cialis generico generic cialis review uk cialis tablets for sale cialis generique cialis pills boards ou trouver cialis sur le net cialis 30 day trial coupon cialis professional from usa cialis 20mg preis cf cialis bula
Online cialis
یکشنبه دوم تیرماه سال 1398 04:18 ب.ظ

Nicely put, Thanks.
cialis uk next day does cialis cause gout cialis 20 mg effectiveness where do you buy cialis we recommend cialis best buy tarif cialis france cipla cialis online where to buy cialis in ontario what is cialis comprar cialis 10 espa241a
Buy cialis online
یکشنبه دوم تیرماه سال 1398 01:43 ق.ظ

Truly loads of awesome facts.
40 mg cialis what if i take cialis kaufen wo buying cialis overnight cialis prezzo di mercato enter site very cheap cialis how to purchase cialis on line cialis pills in singapore dose size of cialis cialis sicuro in linea cialis pas cher paris
http://ceumiscand.strikingly.com/
شنبه یکم تیرماه سال 1398 08:42 ق.ظ

Superb forum posts. Kudos!
canada discount drugs cialis cialis generika cialis with 2 days delivery price cialis per pill free cialis only best offers 100mg cialis brand cialis nl cialis sans ordonnance cialis for sale in europa tadalafil 5mg
http://resccontto.strikingly.com/
جمعه سی و یکم خردادماه سال 1398 04:24 ب.ظ

Thanks. Numerous posts!

recommended site cialis kanada viagra vs cialis enter site very cheap cialis cialis purchasing enter site very cheap cialis venta cialis en espaa cialis 5 mg buy cialis from canada no prescription cialis cheap tadalafil 5mg
Buy cialis online
جمعه سی و یکم خردادماه سال 1398 12:55 ق.ظ

Excellent data. Kudos.
cialis 20mg prix en pharmacie prezzo cialis a buon mercato cialis generika in deutschland kaufen purchasing cialis on the internet comprar cialis 10 espa241a achat cialis en itali cialis taglich click here take cialis cialis 05 low dose cialis blood pressure
http://iderav.strikingly.com/
پنجشنبه سی ام خردادماه سال 1398 05:09 ق.ظ

This is nicely said. .
cialis vs viagra cialis 5mg cialis flussig online prescriptions cialis viagra vs cialis cialis coupon cialis qualitat cialis uk next day cialis prezzo al pubblico link for you cialis price
http://theropul.strikingly.com/
چهارشنبه بیست و نهم خردادماه سال 1398 01:45 ب.ظ

You said it nicely..
cialis reviews cialis tadalafil cialis sicuro in linea cialis 200 dollar savings card achat cialis en itali cialis dosage recommendations cialis lowest price buying brand cialis online warnings for cialis cialis australian price
http://unouter.strikingly.com/
سه شنبه بیست و هشتم خردادماه سال 1398 09:18 ب.ظ

You suggested it exceptionally well!
generic cialis look here cialis order on line cialis lilly tadalafi we like it cialis soft gel cialis 5 mg scheda tecnica acquistare cialis internet walgreens price for cialis cialis pas cher paris can i take cialis and ecstasy generic cialis in vietnam
cialis mechanism of action
دوشنبه بیست و هفتم خردادماه سال 1398 11:22 ب.ظ

Appreciate it! Lots of facts!

cialis 20 mg best price 5 mg cialis pharmacie en ligne chinese cialis 50 mg cialis 20 mg cut in half how to buy cialis online usa generico cialis mexico cialis per paypa sialis cialis generico en mexico cialis arginine interactio
Generic cialis
یکشنبه بیست و ششم خردادماه سال 1398 06:51 ب.ظ

Thanks! A good amount of write ups!

cialis 5 mg para diabeticos safe dosage for cialis cialis pills in singapore prices on cialis 10 mg cialis great britain cialis e hiv prices on cialis 10 mg viagra or cialis we choice free trial of cialis cialis baratos compran uk
Cialis 20 mg
یکشنبه بیست و ششم خردادماه سال 1398 04:13 ق.ظ

Very good material. Thanks a lot.
cialis daily dose generic pastillas cialis y alcoho order generic cialis online cialis generisches kanada cialis rezeptfrei cialis daily new zealand cialis 20 mg effectiveness cialis generisches kanada cialis billig low dose cialis blood pressure
Cialis canada
شنبه بیست و پنجم خردادماه سال 1398 02:30 ب.ظ

Kudos! Numerous data.

cialis online napol cialis prezzo in linea basso cialis great britain rezeptfrei cialis apotheke cialis online napol cialis 200 dollar savings card cialis preise schweiz cialis purchasing cialis tablets for sale cialis 5mg billiger
http://niscspirin.strikingly.com/
جمعه بیست و چهارم خردادماه سال 1398 09:56 ق.ظ

Amazing plenty of superb information.
cialis flussig we like it cialis price buying brand cialis online cialis kamagra levitra cialis 20 mg effectiveness buy cialis online cheapest the best site cialis tablets buy cialis sample pack online prescriptions cialis usa cialis online
tadalafil without a doctor prescription
پنجشنبه بیست و سوم خردادماه سال 1398 07:25 ب.ظ

Kudos, I appreciate it!
cialis generic availability click here cialis daily uk preis cialis 20mg schweiz cialis price in bangalore cialis cipla best buy canadian drugs generic cialis cialis savings card look here cialis cheap canada cialis 10 doctissimo cialis mit grapefruitsaft
http://tremukpric.strikingly.com/
پنجشنبه بیست و سوم خردادماه سال 1398 06:15 ق.ظ

Regards! I enjoy it!
precios de cialis generico achat cialis en itali cialis 5 mg scheda tecnica cialis manufacturer coupon order a sample of cialis cialis generisches kanada effetti del cialis achat cialis en itali precios cialis peru cialis vs viagra
cheap cialis canada
چهارشنبه بیست و دوم خردادماه سال 1398 04:10 ب.ظ

Cheers. I like this.
cialis uk buy name brand cialis on line cialis soft tabs for sale cialis italia gratis buy cialis online cialis therapie the best choice cialis woman low cost cialis 20mg precios cialis peru generic cialis at the pharmacy
Imogen
دوشنبه بیستم خردادماه سال 1398 03:01 ب.ظ
I constantly emailed this website post page to all my contacts,
for the reason that if like to read it then my friends will
too.
http://cialisvie.com/
دوشنبه بیستم خردادماه سال 1398 10:12 ق.ظ

Fantastic advice. Appreciate it.
sialis cheap cialis cialis pills boards interactions for cialis side effects of cialis we use it 50 mg cialis dose the best site cialis tablets when can i take another cialis tadalafil 20mg precios cialis peru
http://tinyurl.com/y6glrwwb
یکشنبه نوزدهم خردادماه سال 1398 11:05 ب.ظ
I like the valuable information you provide in your articles.
I'll bookmark your blog and check again here regularly.
I'm quite certain I will learn plenty of new stuff right here!
Good luck for the next!
Carlos Eduardo Veiga Petrobras
یکشنبه نوزدهم خردادماه سال 1398 09:42 ب.ظ
Howdy! This blog post could not be written any better!
Looking through this post reminds me of my previous roommate!
He continually kept preaching about this. I'll send this
post to him. Pretty sure he'll have a good read.
I appreciate you for sharing!
http://cialisvie.com/
یکشنبه نوزدهم خردادماه سال 1398 04:23 ق.ظ

Kudos, A lot of stuff!

can i take cialis and ecstasy what is cialis cialis free trial cialis for sale south africa cialis 10mg prix pharmaci cuanto cuesta cialis yaho cialis pills boards how does cialis work cialis cipla best buy buying cialis overnight
http://tinyurl.com/
یکشنبه نوزدهم خردادماه سال 1398 03:14 ق.ظ
Tremendous things here. I'm very happy to see your post.
Thank you a lot and I am looking ahead to touch you.
Will you please drop me a mail?
Carlos Eduardo Veiga Petrobras
یکشنبه نوزدهم خردادماه سال 1398 03:01 ق.ظ
Hey! This is my 1st comment here so I just wanted
to give a quick shout out and tell you I really
enjoy reading through your articles. Can you suggest
any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects?
Thanks a ton!
como tomar viagra 100
جمعه هفدهم خردادماه سال 1398 08:58 ب.ظ

It's difficult to find knowledgeable people about this subject, however, you sound like you know what you're talking about! Thanks
tinyurl.com
پنجشنبه شانزدهم خردادماه سال 1398 08:57 ب.ظ
You could certainly see your enthusiasm within the article
you write. The sector hopes for more passionate writers like you who aren't afraid to say how
they believe. All the time follow your heart.
Debora
چهارشنبه پانزدهم خردادماه سال 1398 09:54 ب.ظ
Magnificent goods from you, man. I've understand
your stuff previous to and you are just too wonderful.
I actually like what you have acquired here, really like what you're
stating and the way in which you say it. You make
it enjoyable and you still take care of to keep it smart.
I can't wait to read much more from you. This is really a great web site.
Morris
یکشنبه دوازدهم خردادماه سال 1398 04:43 ب.ظ
Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter
and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed the shell to her ear and screamed.

There was a hermit crab inside and it pinched
her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic
but I had to tell someone!
http://tinyurl.com/yypjyylt
چهارشنبه هشتم خردادماه سال 1398 01:22 ق.ظ
Hi my friend! I wish to say that this post is awesome, great written and
come with approximately all vital infos. I'd like to look more posts
like this .
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ
انواع کد گوشی های.سامسونگ .موتورولا..پاناسونیک....الجی.....بوش..نوکیا...همراه اول...سونی....و هر مدلی که بخوای
» پست الکترونیک
» تماس با مدیر
» RSS
» ATOM
مطالب اخیر
آرشیو مطالب
نویسندگان
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :