تبلیغات
کد انواع گوشی
کد انواع گوشی
کد هر چی گوشی بخوای اینجاست

مكالمه رایگان با گوشیهای نوكیا ؟!

دیروز یكی از دوستام اومد پیشم و گفت یه چیز پیدا كردم طلا. این كد( (*#746025625#رو نشونم داد و گفت اگه این رو به گوشیهای نوكیا بدی از این به بعد 7 دقیق اول هر مكالمه رایگان میشه! بعدش هم با كلی شور و ذوق وارد گوشی كرد و پیغام "SIM Clock Stop Allowed" رو نشونم داد. میگفت این كد مخصوص نماینده های مجلس بوده و یه جورایی بیرون درز كرده. من كه باورش برام سخت بود، بهش گفتم وقتی مخابرات ایران برای یه كالر آی دی روی هر قبض 1000 تومان میگیره و از دلیوری ریپورت اس ام اس هم نمیگذره و ... بعیده یه همچین امكانی رو بذاره به دست مردم برسه. اگه به فرض محال از این دستشون یه چیزی بچكه اون یكی دستشون میگیرهنوشته شده در تاریخ یکشنبه دوم اسفندماه سال 1388 توسط معین زارع | نظرات()

Siemens Service Codes

*#06#                                         Show IMEI & SW version
*#06#                                         Phone Identifier (IMEI)
*#06# и левый softkey              версия прошивки и поддерживаемые протоколы
*#0606#                                     Sim lock status
*#0606#                                     проверка тела на лочку.
Должно всё стоять на Unbarried. (Только для Siemens)

*#0606# и нажать верхнюю левую кнопку
                                                покажет наличие блокировок
                                                (работает только без sim-карты)

*#0003*(secret code 8 digits)#  SP unlock
*#0000#   then Green button      Reset language to automatic selection
*#0001# и gren key                    английский язык
*#9999#                                       Заводские установки
                                                     (не меняет установки на SIM карте)

*4720#, отмена #4720# - Уменьшает качество приема,
но увеличивает время разряда батареи
(HFR - Half Rate, продлевает жизнь батареи где-то процентов на 30,
за счет уменьшения примерно в половину полосы частот)

*3370#, отмена #3370# - Улучшает качество звука и приема,
но быстрее садит батарею (EFR - Enhanced Full Rate,
система для улучшенного качества вызова в телефонах GSM,
за счет более быстрой разрядки батареи (около 5 %)
EFR использует улучшенное кодирование,نوشته شده در تاریخ پنجشنبه بیست و نهم بهمنماه سال 1388 توسط معین زارع | نظرات()

Dancall Service Codes

*#06#           IMEI
*#9999#       Firmware
*#9998#       Configuration
*#9997#       Selftest
*#9994#       Serial number (DANCALL HP 2731)
*#9993#       Adding "Engineering functions"
*#9990#       Battery monitor
*#9000#       SIM Lock
*#9001#       Group SIM Lock
*#9002#       Operator SIM Lock
*#9003#       Network SIM Lock
M1599955   Time to dischargeنوشته شده در تاریخ پنجشنبه بیست و نهم بهمنماه سال 1388 توسط معین زارع | نظرات()

Fly Bird Service Codes

Fly Bird S288, S688
#*301#02# send - with SIM menu: 7 - 10 - ok,
#*8000#,  #*3676# (reboot repair)

V09, S1180
*, 3 times down, 3 times up - Service Menu

4268#* (удерживать)نوشته شده در تاریخ پنجشنبه بیست و نهم بهمنماه سال 1388 توسط معین زارع | نظرات()

CDMA Service Codes:

جîنهëü Cهًâèٌیûé ًهوèى

Audiovox 107 45680*47*869#1

Audiovox 120 #86904**89397#

Audiovox 130,100,8300,8600 ##20022002"END"1

AUDIVOX 7900 MENU#دبرـجخ*1 10رإت

Audiovox 4000,9500 289F#1

CyberBell 100 ##1475369908##"save"

Ericsson 923885"Menu"

EVRC #763*FF

GTRAN GCP-2000 01#737

Hunday-110 #86904**89397#

Hunday-600 ##20022002"END"1 êîن 100499

LG-300 "Menu" 9

LG-330 "Menu" 40

LG CX300V "Menu" 0

LG-800 "Menu" 0

LG 111 "Menu" -> 3 -> 0

for Nokia *3001#12345#

Huawei (CDMA)

MASTER SECURITY CODE

309296, 3092, 9296

Pantech HX-550C (CDMA)

Full reset (phone code reset) ##03*934#9367*192#397#7412569746 PWR,

after reset - ##27732726 PWR and select "with uim"

âêë‏÷هیèه Net Monitor â êًَهٍهëه 510 ##27732726 pwr

Programming:

Samsung

All type of phones (old models):

NAM programming: 47*869#08#9

Test mode: *759#813580 or 5809540*45680

Exit test mode - 02

A-Key: menu + 0, code 25##

Samsung A400 and A460:

1. Enter ## and OTKSL

2. Press 1 for Basic at MENU (1 of Phone # when using the MSL)

3. Enter 10 digit MIN and press OK

4. At 1.Basic Menu press the END key

5. Handset will power cycle

Samsung A500:

1. Enter ## and the 6 digit OTKSL

2. SERVICE MENU will appear and 1.Basic will be highlighted

3. Press OK

4. Device will display NAM CDMA/ Phone Number

5. Enter 10 digit MIN

6. Press OK (3 times)

7. Display will return to Service Menu. Press END.

8. Programming is complete

Samsung N240 and N400 programming:

1. Enter ## and type in the 6 digit OTKSL

2. The display will show SVC MENU and 1. Phone Number

3. Press OK

4. Enter the 10 digit MIN and press OK

5. The display will show NAM with Home SID on the second line

(Note: SID is no longer used)

6. Press OK

7. The display will return to the SVC MENU

8. Press END to complete the programming

Samsung Uproar programming:

1. Press MENU key

2. Enter 9 2 0

3. Enter the OTKSL

4. At SVC Menu screen press OK

5. Enter MIN and press OK 4 times

6. Enter SID (4654) and press OK

7. Press END key

8. Programming is complete

Samsung N300 programming:

1. Press ## followed by the OTKSL

2. SVC menu will be displayed

3. Press 1 for Phone #

4. Enter the 10 digit MIN and press OK

5. MIN that was entered will be displayed press OK

6. SVC Menu will display press 3 for NAM

7. Enter the 4 digit Home SID press OK

8. Press END and handset will power cycle

Samsung i300 programming:

1. Tap on the Phone Icon with stylus

2. Press #907*9#0 ENTER LOCK should appear on screen

3. ENTER OTKSL

4. SVC MENU will appear press 1

5. Enter 10 digit MIN and then press SAVE

6. Press SAVE again

7. Press 3 and then press SAVE 6 times

8. Enter the HOME SID and press SAVE once

9. Press END key twice

Samsung 3500 8500 6100 N200 programming:

1. Press MENU

2. Press 6 0 (3500) 8 2 0 (8500/6100/N200)

3. Enter OTKSL

4. Press 1 at SVC MENU Screen

5. Enter MIN and press OK

6. Press OK 4 times

7. Enter SID (4654) and press OK

8. Press END key

9. Programming is complete

Qualcomm programming:

QCP-800 programming: menu + 3 + 0.

SPC: "000000" or may be other SPC typed by user.

QCP-820/1920/2035: type "111111" and press Jog Dial.

Choose "Programming" and enter SPC: "000000"

or may be other SPC typed by user.

QCP 1960 and 2760

1. Press softkey under the work MENU

2. Press 8 0

3. Enter the OTKSL

4. Press softkey for OK

5. Enter MIN and press softkey for OK

6. No SID is require for this handset

7. Press softkey for EXIT

8. Programming is complete

LG:

LG C-300 programming:

menu + 9 and enter SPC: "000000" or may be other SPC typed by user

A-Key: press STO for some time while you can see special code enter zone.

Type 2539** and enter A-key

LG C-330W programming:

menu + 4 + 0 and enter SPC: "000000"

or may be other SPC typed by user.

A-Key: type 2539** and enter A-key

LG C-800W /500 programming:

menu + 0 and enter SPC: "000000" or may be other SPC typed by user.

A-Key: type 2539** and enter A-key

LG C-510 programming:

menu + 3 + 0 and enter SPC: "000000"

or may be other SPC typed by user.

A-Key: type 2539** and enter A-key

LG 1010 LG 4NE1 TP2200 TP2100 Touchpoint SB/DB TP 1100 TP5200

1. Press ##

2. Enter the OTKSL

3. Scroll to SAVE and press OK

4. Scroll to MIN and press OK

5. Enter 10 digit MIN scroll to SAVE and press OK

6. Scroll to SID and press OK

(Skip on 4NE1 go to RESET PHONE and press OK to complete)

7. Enter SID (4654) and scroll to SAVE and press OK

8. Programming is complete

LG 5350 programming:

1. Enter ## and enter the OTKSL and press the left soft key under the word "Save"

2. At the Service Program display select Mobile Phone #

and press the OK in the center of the 4 way navigation key

3. Enter the 10 digit MIN and press OK

4. Scroll down to 4. Advanced and press OK

5. Scroll to NMSI and press OK

6. Enter the MSID and press OK

7. Scroll down to 9. Amps Phone # and press OK

8. Enter the MSID and press OK

9. Press the END key

TP 2100 programming:

1. Press ##

2. Enter OTKSL

3. Scroll to SAVE and press Roller Ball in for OK (ESN will display)

4. Select NEXT (by pressing in the roller ball)

5. Scroll to EDIT and press in the roller ball

6. Enter MIN

7. Scroll to SAVE and press roller ball in

8. Select NEXT at the next 3 screens and then EXIT

9. Programming is complete

TP3000 programming:

1. Press ##

2. Enter OTKSL

3. Scroll to SAVE and press OK

4. Open flip

5. Use Stylus to enter the 10 digit MIN

6. Press OK (No SID entry is requ red)

7. Programming is complete

TP 5250 programming:

1. Press ##

2. Enter the OTKSL

3. Scroll to SAVE and press OK

4. The phone display will read SVC Program

5. Scroll to MOBILE PHONE # and press OK

6. Phone display will read Mobile Phone Number

7. Enter the 10 digit MIN and press OK

8. Scroll to Home SID and press OK

9. Enter the 4 digit SID (4654) and press OK

10. Reset Phone will be highlighted. Press OK

11. Phone will reset

12. Programming is complete

LG V111(DM110) programming:

[menu]30.

After ask lockcode, enter: 843691.

Ericsson programming:

Shot NAM 987 + menu

Long NAM 923885 + menu and enter SPC: "000000"

or may be other SPC typed by user.

CDMA mode 904093 + menu

Analog mode 904095 + menu DM mode 904959 + menu

Hyundai:

HGC-120E / -130E programming:

#86904**89397#

HGC-600E programming:

##20022002, END and enter SPC: "000000"

or may be other SPC typed by user.

Sony:

CM-M1300/3300/Z200 programming:

type "111111" and press Jog Dial.

Choose "Programming" and enter SPC: "000000"

or may be other SPC typed by user.

Sony CM-M1300:

1. Power phone on

2. Enter six "1s" ( 111111 )

3. Press the jog dial in

4. Press the jog dial in again to select programming

5. Enter six "0s" for the service security code

6. Phone displays the ESN

7. Press the jog dial in for OK

8. Enter your ten digit cellular telephone number

9. Press the jog dial in for OK

10. Enter your cellular carrier's system ID (SID) without the zeros

(Example: if your carrier's system ID is 00035, enter just 35)

11. Press the jog dial in for OK

12. Enter a name for NAM 1 or just press the jog dial in for OK

13. Phone displays Basic NAM 1 Programming is complete

14. Press the jog dial in

15. Press the jog dial in again for EXIT

16. Phone powers itself off

17. Press the power button to power the phone back on

18. Basic programming is complete

Motorola:

StarTAC 7760/7860 programming:

Service menu: FCN+0+000000+000000+RCL

Test mode: FCN 00**83786633 STO

V60c programming:

Service menu: 74663 # [Menu] [Menu] (programming code)

Test mode: [Menu] 073887 * (security code = 000000)

Motorola Tarpon (120x) programming:

1. Press 74663 (spells PHONE)

1. Press # MENU MENU quickly

2. Enter OTKSL

3. The work MIN will be highlighted

4. Select the word CHANGE by selecting the top right button

5. Select DELETE. Press and hold the button until clear

6. Have the customer enter the 10 digit MIN number

7. Select OK with the top right button.

The "User Activation" screen will appear

8. Scroll to highlight the CDMA Sys ID

9. Select CHANGE by selecting the top right button

10. Enter SID

11. Select OK by selecting the top right button

12. Select DONE with the top left button

13. Press the END key

14. Press # MENU MENU quickly

15. Enter OTKSL

16. The work MIN will be highlighted

17. Select the word CHANGE by selecting the top right button

18. Select DELETE. Press and hold the button until clear

19. Have the customer enter the 10 digit MIN number

20. Select OK with the top right button.

The "User Activation" screen will appear

21. Scroll to highlight the CDMA Sys ID

22. Select CHANGE by selecting the top right button

23. Enter SID

24. Select OK by selecting the top right button

25. Select DONE with the top left button

26. Press the END key

Motorola Phones (ALL):

1. Enter 74663 # FCN FCN

2. Enter OTKSL

3. Enter MIN and press STO

4. Enter SID (4654) and press STO

5. Press STO again - programming is complete

Note: on the Tarpon (120C) you will need to press the MENU key instead of FCN.

Nokia:

5185/6185 programming: *3001#12345#

Software version: *#837# or *#VER# or *#9999#

Serial / ESN: *#92772689# or *#WARRANTY#

Phone reset: *#75681# or *#75682#

Nokia 6185-5170:

1. Press *#639#

2. Enter OTKSL and press OK

3. Enter the MIN and select OK

4. Enter the SID and select OK

5. Programming is complete

Nokia 3585:

1. Enter ## followed by the OTKSL

2. Number (MDN) is highlighted. Press the upper left-hand soft key to select

3. Mobile Number will display. Enter the 10 digit MIN

4. Press OK

5. IMSI will appear. Press and hold the Clear key until the display is empty.

6. Enter 31000 plus the MSID (15 digits total)

7. Press the upper left hand soft key and select OK

8. It will take you back to the SVC Programming.

Press the upper right hand soft key to select EXIT

9. Press END.

10. Phone will power cycle and programming is complete.

SK Teletech:

SK-IM 1000/1400/2000/2200/2400 programming: #7583538324#626#

Getrun 2000:

System NAM programming mode: 0 + 1 + # + 7 + 3 + 7 + SECURITY CODE (000000)

Debug menu: 0 + 1 + # + 3 + 2 + 4 + SECURITY CODE (000000)

Debug screen of field test mode: 0 + 1 + # + 7 + 2 + 7

Test mode: 0 + 1 + # + 7 + 6 + 4 + SECURITY CODE (000000)

System test mode: 0 + 1 + # + 7 + 6 + 8 + SECURITY CODE (000000)

NEOPOINT:

Neopoint 1000:

1. Press M to display Main Menu

2. Scroll to PREFERENCES

3. Press softkey under SELECT

4. Enter 040793

5. Scroll to PROGRAMMING

6. Press softkey under SELECT

7. Enter OTKSL

8. Press softkey under DONE

9. Scroll to PHONE NUMBER

10. Enter 10 digit MIN

11. Scroll to HOME SID

12. Enter SID (4654)

13. Press softkey under SAVE to exit

14. Programming is complete

NEOPOINT 1600

1. Power the phone on

2. Press the "Menu" key

3. Scroll to "Preferences" - press "Select"

4. Key in the "Field Service Code" (the phone will not prompt you for the code)

at the "preferences" screen to access the "Service" menu (Default code is "000000")

5. Scroll to "Programming" - press "Select"

- the phone will ask for the "Subsidy Lock Code"

6. Enter the "Subsidy Lock Code(654321)" to access the "NAM" menu

7. Select the NAM to be programmed (NAM 1 or NAM 2)

8. Program the NAM - Phone number and CDMA Home SID

9. After programming has been completed press "Save" - the phone will reset

Audiovox:

Audiovox 9100:

1. Press ##

2. Enter the OTKSL

3. Display will read Service/Menu 1 Basic…press OK

4. Next screen will read Service Mode/Home SID…press OK

5. Next screen will read Service Mode/Home SID…press OK

6. Device will display Service Menu 1. Basic #

7. Press END button to complete programming

Handspring TREO:

1. Open the flip and press the PHONEBOOK button one time to display the dial pad

2. Enter ## and the OTKSL using the numbers on the Dial Pad

3. Press the handset button shown in the diagram above

4. At the Activations screen enter the MIN

in the phone number field using the numbers on the device keyboard

5. Put a check in the Enabl Number Portability box and type the MSID in the MSIN field

6. Press OK

7. The device will display the network search pop-up and return to the Phonebook display

Hitachi P300:

1. Enter ## and the 6 digit OTKSL

2. Press the Options soft key and then scroll to Save Phone #.

Press the OK soft key.

3. At the NAM display scroll to EDIT and press the OK soft key

4. Display will read NAM and MDN will be highlighted. Press the OK soft key.

5. At the MDN display enter the 10 digit MIN and press the SAVE soft key.

6. At the Save prompt press the OK soft key.

The next display will show several options that should not edited.

7. Press the EXIT soft key and the device will power cycle.

8. Programming is complete.

Kyosera:

Kyocera 2345 1135

1. Press 111111 (#1 key 6 times)

2. Option will be highlighted

3. Press OK

4. Scroll down to Programming

5. The service programming dialog will appear Enter Security Code.

6. Enter the 6 digit OTSKL (code will show as asterisks on screen)

7. Service Options will appear

8. Scroll down to the BASIC NAM1 Info

9. Press OK

10. Select the Phone Number by pressing the OK key

11. Using the keypad enter the 10 digit MIN

12. Press OK

13. Press END to complete the programming

Kyocera 6035:

1. Press 1 six times (111111) and select OPTIONS

2. Select PROGRAMMING

3. Open flip

4. Tap the OTKSL on keypad on the screen. Tap OK

5. Tap on the PHONE NUMBER field. Enter MIN.

6. Leave A-KEY blank

7. Enter HOME SID (4654)

8. Tap SAVE & EXIT

9. Tap YES

10. Phone will be in OFF MODE Close flip.

Kyocera 3035:

1. Press 111111 (the #1 key six times)

2. Options will be highlighted

3. Press in the navigation key

(Navigation key is the button located between the TALK & END key)

4. Scroll to PROGRAMMING using the Navigation key

5. Select PROGRAMMING by pressing in the Navigation key

6. Enter the six digit OTKSL and press in the navigation key

7. SERVICE OPTIONS will appear

8. Scroll down to the Basic NAM1 info

9. Press in the navigation key

10. Clear any numbers that may appear using the "clear" key

(arrow key located directly below the navigation key)

11. Select the PHONE NUMBER by pressing in the navigation key

12. Enter the 10 digit MIN select OK by pressing in the navigation key

13. Press END. Programming is complete.

Kyocera 2255:

1. Press the 1 key six times (111111) "Option will be highlighted

2. Press OK

3. Scroll down to "Programming" and press "OK"

4. Enter OTKSL and press the navigation key

5. "Service Options" will appear scroll down to the "Basic NAM1 Info"

6. Press OK

7. Select Phone Number by pressing OK

8. Enter MIN and press OK again

9. Scroll to Home SID and press OK

10. Enter SID (4654) and press OK

11. Press END. Programming is complete.

QCP 2035:

1. Press 1 six times (111111)

2. Press u key to select OPTIONS

3. Highlight PROGRAMMING and press u key

4. Enter OTKSL

5. ESN will appear press left arrow key to select OK

6. Enter MIN and press ç key

7. Press ç key again to exit - Programming is complete

Sanyo:

Sanyo 4000 4500 4700 5000 6000:

1. Press ##

2. Enter the OTKSL

3. Scroll to SAVE and press OK

4. ESN will be displayed - press OK

5. Enter 10 digit MIN and press OK

6. Enter SID (4654) and press OK

7. Press OK twice

8. Programming is complete

Sanyo 5150 5300 and 6400:

1. Enter ## followed by the OTKSL

2. Press MENU SAVE PHONE #

3. Press Ok

4. SVC Programming ill be displayed.

Scroll and highlight Mobile Number. Press OK

5. Press OK again

6. ESN will be displayed. Press OK

7. Mobile Number will be displayed enter the 10 digit MIN press OK

8. Press OK 4 times

9. Phone will power cycle

10. Programming is complete

Sanyo 6000:

1. Press ##

2. Enter OTKSL

3. Press MENU Key and scroll to SAVE PHONE # and press OK

4. ESN will be displayed press OK

5. Enter MIN and press OK

6. Enter SID and press OK

7. Press OK twice more

8. Programming is complete

Sanyo 4900:

1. Enter ## followed by the 6 digit OTKSL

2. Press the MENU/OK key and scroll and highlight SAVE PHONE #

3. Press MENU/OK

4. Scroll and highlight MOBILE NUMBER press OK

5. At the ESN display press OK

6. In the MOBILE NUMBER screen enter your MIN and press OK 4 times

7. At the service program menu scroll to exit and press the MENU/OK key.

8. Programming is complete

Sanyo 6200:

1. Enter ##

2. Enter OTKSL

3. Press the MENU key and scroll to highlight SAVE PHONE #

4. Press OK

5. Scroll and highlight MOBILE NUMBER

6. Press OK twice

7. Scroll and highlight EXIT

8. Press OK

9. Phone will power cycle

10. Programming is complete

Toshiba 2032P:

1. Slide the Radio Standby Switch on the left side of the device to the upper side (ON)

to activate the phone function.

This is the switch with the phone icon over it

2. After power up is completed use the stylus to tap on the ADMIN pull up menu at the

bottom of the screen and select ACTIVATION WIZARD.

If your device has not yet been activated the ACTIVATION WIZARD will

automatically start when you turn on the radio in your device.

3. Tap NEXT 3 times.

If the device has been previously activated it will require only 2 presses.

4. On the fourth screen enter the 6 digit OTKSL using keyboard

5. Enter the MIN in both entery fields then tap NEXT

6. Wait for the device to initialize and display "ready to connect"

7. To initiate IOTA tap the word ADMIN at the bottom of the display

and then Data Provisioning

8. Programming is complete

Synertek:

Code for NAM Programming Mode : Synertek S-200

NAM Set : [MENU] [0] [SPC CODE]

Test Vibro/Rx/Tx/ [#] [#] [5] [5] [5] [5] [SAVE]

Debug Screen: [#] [#] [3] [3] [SAVE]

Debug Screen: [#] [#] [5] [2] [3] [SAVE]

Unknou Code !!!: [#] [#] [3] [2] [5] [SAVE]

Rf Test: [#] [# ][#] [#] [SAVE]

Curitel:

Code for NAM Programming Mode : Hyundai hx510b/h100/h150(Curitel)

NAM Set: [#] [#] [2] [0] [0] [2] [2] [0] [0] [2] [PWR] [1] [SPC CODE]

Field Teste :[#] [#] [2] [0] [0] [2] [2] [0] [0] [2] [PWR] [1] [MASTER CODE]

Enter A-KEY: [2] [5] [3] [9] [*] [*]

Debug Menu: [#] [#] [2] [7] [7] [3] [2] [7] [2] [6][PWR]

SAR Test: [#] [#] [2] [7] [7] [5] [2] [3] [4] [5] [PWR]

Baud rate: [#] [#] [3] [6] [*] [*] [PWR]

DM mode Enable: [*] [*] [1] [0] [0] [4] [PWR]

DS mode Enable: [*] [*] [1] [0] [0] [5] [PWR]

Test Bell/Led/Voice/Dot:[#] [#] [1] [1] [2] [2] [PWR]

RF mode: [#] [#] [2] [2] [4] [0] [PWR]

RAS RAM: [#] [#] [2] [7] [7] [4] [PWR]

CMUX 1: [*] [*] [0] [4] [8] [1] [PWR]

CMUX 2: [*] [*] [0] [4] [8] [2] [PWR]

RX mode FAX: [*] [*] [0] [4] [9] [2] [PWR]

RX mode DATA: [*] [*] [0] [4] [9] [1] [PWR]

RX mode RESET: [*] [*] [0] [4] [9] [0] [PWR]

*******

Here is a list of various codes to try out. Some may require an

MSL to be able to make full use of the functionality.

##2769737 [##BROWSER] MiniBrowser Settings (2G)

##8626337 [##VOCODER] Set Vocoder

##3282 f0 [##DATA] Setup Menu for Vision handsets

##8463 [##TIME] Airtime Menu

##040793 Debug Menu

##786 [##RUN] Technical Information

be careful with this one, you can reset the handset)

##932 [##WEB] IP Address information (2G)

##889 [##TTY] TTY On or TTY Off

##4357 [##HELP] Help

 نوشته شده در تاریخ شنبه بیست و چهارم بهمنماه سال 1388 توسط معین زارع | نظرات()

Trium Service Codes

*#06# IMEI

hold * 4329 Net Monitor1

hold * 621342 Net Monitor2

hold * 5472 M4 Testmode

hold * 5806 SW version

hold * 5807 HW version

hold * 936505 SW and HW version

hold * 476989 NS Lock Menu

hold * 482896 CP Lock Menu

hold * 574243 NS Lock Menu

hold * 967678 SP Lock Menu

hold * 362628 IMSI Lock Menu

hold * 787090 Lock net.level

hold * 787292 Lock net.level

hold * 3926 Shut Down...

*#0048# Fast change polish langpack

*0000# Automatic language

*850696 Warmstart

Eclipse:

hold * 65512890 eeprom reset - cure for hangs ect.نوشته شده در تاریخ شنبه بیست و چهارم بهمنماه سال 1388 توسط معین زارع | نظرات()

Trium Service Codes

*#06# IMEI

hold * 4329 Net Monitor1

hold * 621342 Net Monitor2

hold * 5472 M4 Testmode

hold * 5806 SW version

hold * 5807 HW version

hold * 936505 SW and HW version

hold * 476989 NS Lock Menu

hold * 482896 CP Lock Menu

hold * 574243 NS Lock Menu

hold * 967678 SP Lock Menu

hold * 362628 IMSI Lock Menu

hold * 787090 Lock net.level

hold * 787292 Lock net.level

hold * 3926 Shut Down...

*#0048# Fast change polish langpack

*0000# Automatic language

*850696 Warmstart

Eclipse:

hold * 65512890 eeprom reset - cure for hangs ect.نوشته شده در تاریخ پنجشنبه بیست و دوم بهمنماه سال 1388 توسط معین زارع | نظرات()

Hadenuk Service Codes

*#06# IMEI

##9140*83#75*2# Soft Versionنوشته شده در تاریخ پنجشنبه بیست و دوم بهمنماه سال 1388 توسط معین زارع | نظرات()

Pantech Service Codes

*01763*737381# - master reset (user data, user code) without SIM

*01763*737381# (*01763*RESET1#) - Cèٌٍهىیûé ٌلًîٌ

(âٌه یàًٌٍîéêè ïî َىîë÷àیè‏)

*01763*8371# - SW version

*01763*6371# - UNLOCK

*01763*3641# - Menu

*01763*476# - زهٌٍû ٍهëهôîیà

*01763*3640# (*01763*ENG0#) - آûêë‏÷èٍü èیوهیهًیûé ًهوèى

*01763*3641# (*01763*ENG1#) - آêë‏÷èٍü èیوهیهًیûé ًهوèى

*01763*6370# (*01763*MEP0#) - آûêë‏÷èٍü MEP menu

(Menu-5-4-(1234OK)-7) - ًàçëî÷êà

*01763*6371# (*01763*MEP1#) - آêë‏÷èٍü MEP menu

(Menu-5-4-(1234OK)-7) - ًàçëî÷êà

Pantech G500 G600 G700 G800 G900 GI100 GF200:

*01763*727# - ?

*01763*62766# - ?

*01763*68726# - ?

*01763*34531# - ?

*01763*476# - Tests

*01763*546360# - LineN0 ?

*01763*546361# - LineN1 ?

*01763*546364# - LineN4 ?

*01763*546367# - LineN7 ?

*01763*5640# (*01763*LOG0#) - Disable LOG

*01763*5641# (*01763*LOG1#) - Enable LOG

*01763*6370# (*01763*MEP0#) - Disable MEP menu (unlock menu)

*01763*6371# (*01763*MEP1#) - Enable MEP menu (unlock menu)

*01763*3640# (*01763*ENG0#) - Disable Engineer Mode

*01763*3641# (*01763*ENG1#) - Enable Engineer Mode

*01763*63866330# (*01763*NETMODE0#) - Disable NetMode

*01763*63866331# (*01763*NETMODE1#) - Enable NetMode

*01763*737381# (*01763*RESET1#) - System reset (all default settings)

ADDITIONAL CODES - ؤخدخثحبزإثـحغإ تخؤغ:

Pantech G500

[GIHR0507042004 ZEUS Ver. 0.01s]

*01763*225837# - ?

01763*22637266# (*01763*CAMERAON#) - Camera test mode on

Pantech G600

[GZBP0105102004 PANTECH ver 1.0]

*01763*22637266# (*01763*CAMERAON#) - Camera test mode on

Pantech G700

[GXNP0107242004 TLION ver 1.0s]

none - یهٍ

Pantech G800

[GLAP0006062004 G800 ver 1.0N]

*01763*28271# - ?

*01763*28270# - ?

*01763*2873738# - ?

*01763*288# - ?

*01763*79837# (*01763*SWVER#) - Soft are version

*01763*22637266# (*01763*CAMERAON#) - Camera test mode on

Pantech G900

[GWBP0206282004 G900 ver 1.0b]

*01763*79837# (*01763*SWVER#) - SoftWare version

*01763*22637266# (*01763*CAMERAON#) - Camera test mode on

*01763*92782# - copy UaData..... copy httpUserAgent.....Call Edit Mode : %s ?

*01763*927827763# - copy UaProfData..... copy httpUserAgentProf..... ?

Pantech GI100

[GMAP0212132004GI100 ver 1.0]

*01763*47865625# - ?

*01763*79837# (*01763*SWVER#) - SoftWare version

*01763*22637266# (*01763*CAMERAON#) - Camera test mode on

*01763*92782# - copy UaData..... copy httpUserAgent.....Call Edit Mode : %s ?

*01763*927827763# - copy UaProfData..... copy httpUserAgentProf..... ?

Pantech GF200

[GTCP0007292004GF200 ver 1.00]

*01763*66756# - ?

*01763*79837# (*01763*SWVER#) - SoftWare version

*01763*92782# - copy UaData..... copy httpUserAgent.....Call Edit Mode : %s ?

*01763*927827763# - copy UaProfData..... copy httpUserAgentProf..... ?

 نوشته شده در تاریخ پنجشنبه بیست و دوم بهمنماه سال 1388 توسط معین زارع | نظرات()

VK Mobile Service Codes

 

*#06# IMEI checking code

*#79# S/W Version checking code

0124 Master Code

*#85*364# (*) Engineering mode Access code (Press last button for 3 secs)

85558555#(*)-hold

VG107

855855# without SIM

VG207

4268#(*)-hold

VK 900

*#85*87863# (َنهًوèâàے # یàوàٍü *) - "1" Configuration ==> "9" Cus Reset..

Unlocking Phone lock:

Insert SIM card and Power on the handset

Enter SOS key when "password" windows pops up

Enter 85558555#* or 4268#* (Press last button for 3 secs)نوشته شده در تاریخ پنجشنبه بیست و دوم بهمنماه سال 1388 توسط معین زارع | نظرات()

Nec Service Codes

*#06# IMEI

*73738# (send?) Reset to defaults

*#2820# Software version

SP Lock info:

*#3210# (send?) For Sim lock info

*#8140# (send?) For Net lock info

[password is an 8 digits number]

Sim Lock *#4960# (send?) - Inquiry * 4969 * password * password # (send?)

Net Lock *#7320# (send?) - Inquiry * 7320 * password * password # (send?)

Net Lock 2 *#2220# (send?) - Inquiry * 2220 * password * password # (send?)

Subnet Lock *#1110# (send?) - Inquiry * 1110 * password * password # (send?)نوشته شده در تاریخ پنجشنبه بیست و دوم بهمنماه سال 1388 توسط معین زارع | نظرات()

Maxon Service Codes

*#9922# - Menu, reset (without SIM)

*#9900# - Software Version

*#9901# - Software Version (PBatch)

*#9911# - L1 Debug on/off

*#9915# - Back to defauld

*#9916# - Text (scroll up/down)

*#9917# - Lock status

*#9934# - Bd config

*#9935# - FC init

*#9936# - TOC init

*#9937# - Discharging battery

*#9940# - Pins

*#9941# - Testsignal

*#9953# - Phone off

*#9957# - Select 2-3 Menu lines

*#9958# - Watch stop

*#9959# - Watch start

*#9960# - Contrast set

*#9962# - SMS Menu

*#9988# - Tetris Play

*#9999# - Oem Idنوشته شده در تاریخ پنجشنبه بیست و دوم بهمنماه سال 1388 توسط معین زارع | نظرات()

Bosh Service Codes

*#06# IMEI (INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY)

*#0000# Language automaticaly (reset to english)

*#3370# Enhaced Full Rate

*#3370# Reset the phone

*#9000# Enter sim lock code

*#9001# Enter the corporate code (Bosch 908)

*#9002# Enter the provider code (Bosch 908)

*#9003# Enter the network code

*#9004# Enter the subset code

*#9100# Remove the sim lock permanently

*#9101# Remove the corporate lock permanently

*#9102# Remove the provider lock permanently

*#9103# Remove the network lock permanently

*#9104# Remove the subset lock permanently

*#3262255*8378# (*#DANCALL*TEST#) Hidden 10th menuنوشته شده در تاریخ پنجشنبه بیست و دوم بهمنماه سال 1388 توسط معین زارع | نظرات()

اعلام موجودی

*140*11#

444ازطریق تماس

.............................
انتقال در صورت خاموش بودن

*62*شماره مورد نظر#

#21# غیر فعال
....................................
برای انتقال تماس ها به ساعت و هوا شناسی

*21*0711119#         برای انتقال به ساعت گویا

 

*21*0711134#            انتقال به هواشناسی

#21#                    برای غیر فعال شدن
..................................................
شارژسیم کارت

*140*#رمز #
ورود کد رمز شارژ بیش از 5بار باعث مسدود شدن میشود
..............................................
برای انتقال تماس ها به شخص مورد نظر

*21*شماره مورد نظر#

#21#برای لغو کردن
....................................

انتقال در صورت عدم پاسخگویی

*61*شماره مورد نظر#        

#21# غیر فعال کردننوشته شده در تاریخ پنجشنبه بیست و دوم بهمنماه سال 1388 توسط معین زارع | نظرات()

LG Service Codes

*#06# - Show IMEI

*#07# - Show IMEI & SV version

All Service Menu

2945#*#

LG - 200

*789# + Send

LG - 500, LG - 600

2945#(*)- hold (* َنهًوèâàٍü نî ïîےâëهیèے ىهی‏)

8060#* - ïًîٌىîًٍ âهًٌèè ïًîّèâêè è وهëهçà

2947#* - Lock/Unlock SIM

9270#* è 9278#* - êîنû, حإذہءخزہقظبإ ٌ LG-500

(âîçىîویî, ًàلîٍà‏ٍ ٌ نًَمèىè ىîنهëےىè LG).

LG - 500

2945# * - (َنهًوèâàٍü)

LG - 510

2945#*#

2945#*1# (âٍîًîه ٌهًâèٌیîه ىهی‏)

2945#*# (لهç âٌےêèُ "نîëمèُ" َنهًوèâàیèé) - Engin. mode

LG - 600

2945# * - (َنهًوèâàٍü)

LG-1200

*8375# - ٍهٌٍîâûé

LG - 5200

2945#*#

LG 8110, LG 8120

47328545454# or 277634#*# Security Removing Code

B1200

*8375#

*+ pwr, 6, 6, 8 Service Menu

*6861# - èیèِèàëèçàِèے ïîٌëه çàمًَçêè دخ

*8375#

B1300

*+ pwr, 1, 5, 9 Service Menu

W3000 G5300 C1200 G7100...

2945#*# - service menu (code reset)

G1800:

[2945#*#] Service Menu

[*#3646633#] Engenering Menu

*6861# Factory reset

*8375# Factory reset

#668# Factory reset

*#3646633# Factory reset

*0008# Change language

*0009# Change language

*0000# Change language

*7245786# Check read FFS

*762442# GVCMMI Magic

1945#*5101# Sim lock menu

*3241#

*3240#

*7674#

*76863#

*774 3#

*72337#

*79763#

###765*02#

###765*05#

###765*08#

###765*07#

###765*78#

2945#*5100#نوشته شده در تاریخ پنجشنبه بیست و دوم بهمنماه سال 1388 توسط معین زارع | نظرات()
(تعداد کل صفحات:2)      1   2  

درباره وبلاگ
انواع کد گوشی های.سامسونگ .موتورولا..پاناسونیک....الجی.....بوش..نوکیا...همراه اول...سونی....و هر مدلی که بخوای
» پست الکترونیک
» تماس با مدیر
» RSS
» ATOM
مطالب اخیر
آرشیو مطالب
نویسندگان
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :